headerwavessmall

NHỮNG BÀI VIẾT VÊ DÂN SỐ

Những bài viết dưới đây cung cấp trực tiếp bằng chứng về việc bỏ rơi kế hoạch của Thiên Chúa cho sự sống trên toàn cầu.

Tỉ Số Sinh Sản – Bảng liệt kê của Liên Hiệp Quốc về tỉ số theo quốc gia.

Nhật Bản thất bại đối phó với dân số giảm – Bài đăng t Báo.

Bùng nồ Dân số Hiện nay một Sư Khan hiếm Sinh đẻ - Bài đăng báo.

Dân số Thế giới Giảm được dự báo bắt đầu vào năm 2030.