header

Tội Sôđômy

Tự điển Webster định nghĩa "sodomy" như sau:

"sự giao hợp không tự nhiên, đặc biệt giữa một người đàn ông với người đàn ông khác, hoặc giữa người với thú vật."

 

[an error occurred while processing this directive]